Skip Navigation

National Geographic Society Este programa se distribuye en los Estados Unidos y Canadá por National Geographic y EHD. [obtenga más información]

DVD ilustrado plurilingüe

La biología del desarrollo prenatal
IBHAYOLOJI YANGAPHAMBILI KOKUBELETHWA KOMNTWANA

.Ndebele [Sindebele (Ndebele)]


 

Descargar versión en formato PDF  ¿Qué es PDF?
 

Capítulo 1   Introducción

Isikhathi sokukhula kweseli libe Yizayigothi eyenza umuntu kuba li 100 leengidigidi zamaseli akhulileko futhi lokho kuyinto emangazako ekudalweni koke okukhona.

Abacwaningi kwanjesi bayazi ukuthi okwenziwa mzimba okhulileko malanga wonke kuyakhela ngesikhathi sokukhulelwa - ngaphambili kwesikhathi sokubeletha.

Isikhathi sokukhula ngemva kokubeletha saziwa khulu njengesikhathi sokulungiselela ngesikhathi ukukhula komuntu kuba nokwakheka okuhlukeneko, befuthi kuzibandula ngelwazi elinengi elifunakalela ukuphila ngemva kokubelethwa.

Capítulo 2   Terminología

Ukukhulelwa ebantwini kuvamise Ukuthahta okungasenani iimveke ezi-38 njengoba kumediwe kusukela ngesikhathi sokukhulelwa, noma sokumumatha, kufikela abeletha.

Ekuthomeni kwemveke eziyi-8 zokuthoma ngemva kokumumatha umuntu okhula ngaphakathi kuthiwa yi-embryo, okusho ukuthi ``khula ngaphakathi." Isikhathesi, esibizwa ngokuthi Yi-embryonic period, sibonakala ngokukwakheka kweenkambiso zomzimba ezinkulu.

Ekusukeni kokuphela kweemveke ezi-8 Bekufike ukupheleni kokukhulelwa, "umuntu okhulako ubizwa nge fetus," okutjho ukuthi "mntwana ongakabelethwa." Ngesikhathesi, esibizwa nge-fetal period, umzimba uyakhula begodu amalunga wawo athome ukusebenza.

Iinkhathi ezibizwa nge-embryonic ne-fetal kulelihlelo, zitjho isikhathi sokusukela kokumumatha (fertilization).