Skip Navigation

National Geographic Society Este programa se distribuye en los Estados Unidos y Canadá por National Geographic y EHD. [obtenga más información]

DVD ilustrado plurilingüe

La biología del desarrollo prenatal
JAN YON BEBE DEVLOPE NAN VANT MANMAN L

.Kreyòl Ayisyen [Creole (Haitian)]


 

Descargar versión en formato PDF  ¿Qué es PDF?
 

Capítulo 1   Introducción

Kalite travay ki pèmèt yon sèl ti grenn selil ki rele zigòt miltipliye pou l bay san mil milya selil nan kò yon granmoun se petèt pi gwo fenomèn ki genyen nan lanati.

Chèchè yo vin dekouvri anpil nan fonksyon òdinè kò yon moun ranpli te deja etabli depi lè l te nan vant manman l, e gen nan fonksyon sa yo ki te kòmanse lontan anvan l te sot deyò.

Nou vin pi byen konprann peryòd yon timoun ap devlope anvan l fèt se yon peryòd preparatwa kote kò l pran tout fòm li, e kote li ap aprann sèvi ak kapasite l, yon seri de bagay li bezwen pou l ka kontinye viv l apre l fin fèt.

Capítulo 2   Terminología

Peryòd yon fi fè ansent dire nòmalman 38 semèn aviwon e sa kòmanse depi lè fegondasyon an fèt pou fini lè tibebe a soti deyò.

Pandan 8 premye semèn ki vini apre fegondasyon an, yo rele timoun ki an devlopman an anbriyon, yon mo ki vle di " grandi anndan ". Yo rele stad devlopman sa a peryòd anbriyon, e se pandan peryòd sa a system ki pi enpòtan yo fòme.

Soti apre peryòd 8 semèn nan pou rive lè timoun nan pral soti " yo rele timoun ki an devlopman an fetis ", yon mo ki vle di " timoun ki poko fèt ". Yo rele peryòd sa a peryòd fetis, e se lè sa a kò a vin pi gwo e systèm li yo kòmanse fonksyone.

Tout peryòd yo mansyone nan pwogram sa a swa peryòd anbriyon oubyen peryòd fetis, kòmanse depi lè fegondasyon an te fèt.